Categorie B

Auto B

Praktijkopleiding

Voorlopig rijbewijs met begeleider vanaf 17 jaar

Geldigheidsduur: 36 maanden

BASISPAKKET 6u

Beginnerspakket voor kandidaten zonder enige rijervaring. Enkel de basistechnieken. Voldoende basis om onder begeleiding verder te oefenen.

Bij enige voorkennis: controle van de verworven vaardigheden en verdere opbouw van de juiste rijtechnieken.

UITGEBREIDER PAKKET 10u

Bij dit pakket mag je verwachten dat een begeleider met enig vertrouwen de scholing verder veilig in handen kan nemen. Maneuvers enkel als de kandidaat al voldoende het voertuig beheerst.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider vanaf 18 jaar

Geldigheidsduur: 18 maand

De kandidaat moet verplicht 20u rijles volgen in een erkende rijschool

DOORGEDREVEN OPLEIDING 20u

Wie 20u volgt wordt voorbereid op het zelfstandig rijden. Tijdens de lessen wordt ook aandacht geschonken aan “defensief rijden”.

Na 20u oordeelt de instructeur of de kandidaat voldoende zelfstandig kan rijden. Als dat positief is krijgt de kandidaat een bekwaamheidsattest dat vereist wordt om het voorlopig rijbewijs zonder begeleider af te halen.

De rijlessen kunnen genomen worden voor de 18e verjaardag.

Verplichte rijlessen

Telkens je 2x niet slaagt voor het praktijkexamen ben je verplicht 6 u rijles te volgen.

Als het voorlopige rijbewijs vervallen is ben je verplicht 6u rijles te volgen en het praktijkexamen af te leggen met het voertuig van de rijschool.

Als het voorlopige rijbewijs vervallen is kun je onder bepaalde voorwaarden alsnog een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen dat 1 jaar geldig is. Je bent wel verplicht 6u rijles te volgen. De begeleider(s) moet(en) het attest van het vormingsmoment kunnen voorleggen.

Verplichte rijlessen kunnen ook opgelegd worden door de rechter als strafmaatregel na een veroordeling.

Bij het veranderen van rijschool moet de kandidaat verplicht 2u rijles volgen.

Om te veranderen van een rijbewijs met vermelding ‘automaat’ is de kandidaat verplicht 2u rijles te volgen met een handgeschakeld voertuig vooraleer het praktijkexamen af te leggen.

Extra lessen

Ter voorbereiding op het slagen van praktijkexamen kan de kandidaat enkele extra lessen nemen:

  • Controle voldoende rijvaardigheden: bediening van het voertuig – kijkgedrag – verkeersinzicht
  • Controle van de verplichte maneuvers
  • Kennismaking met de manier van examineren

Extra lessen kunnen ook als de kandidaat tijdens de scholing onvoldoende vordering maakt.

Examenbegeleiding

De stageperiode duurt 3 maand vanaf de afgifte van het eerste voorlopige rijbewijs. Het examen kan pas doorgaan als de kandidaat 18 jaar is.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden met het voertuig van de rijschool.

Voor een examenbegeleiding wordt standaard 2u aangerekend. De kandidaat vertrekt 1u voor het tijdstip van het examen aan het kantoor van de rijschool(Sluizenkaai). Bijvoorbeeld examen om 10u beginnen om 9u. Duurtijd examen 50 minuten.

De kandidaat moet nog op de dag van het examen €47 betalen in het examencentrum met bankkaart.

Volledige informatie vind je in de folder van GOCA.

Auto met automatische versnellingen

De rijschool beschikt over een auto met automatische versnellingen. Het behaalde rijbewijs laat enkel toe te rijden met voertuigen met automatische versnellingen. Dat wordt uitdrukkelijk op het rijbewijs vermeld(code 78).

Om te veranderen van een rijbewijs met vermelding ‘automaat’ is de kandidaat verplicht 2u rijles te volgen met een handgeschakeld voertuig vooraleer een praktijkexamen af te leggen met een handgeschakeld voertuig.

Personen met een beperking

Personen met een beperking worden vooraf getest door CARA(Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing).

Na onderzoek en eventuele test kan de rijschool de lessen verzorgen in een aangepast voertuig: de eigen auto met automatische versnellingen of een aangepast voertuig ter beschikking gesteld door VIAS/CARA.

OVERZICHT VOORLOPIG RIJBEWIJZEN

VOORLOPIG RIJBEWIJS

MET

BEGELEIDER – 36 maand

 

Vanaf 17 jaar

 

ALTIJD VERGEZELD van

 1 OF 2 BEGELEIDER(s) vermeld  op voorlopig rijbewijs

 

Voorwaarden:

Belgisch Identiteitsdocument

8 jaar Europees rijbewijs – 3 jaar niet vervallen

 

Opleiding :

·         zonder rijschool

·         rijschool: basispakket 6u

·         rijschool: pakket 10u

·         rijschool: formule naar maat

Stage : min. 3 maand- max 36 maanden

 

VOORLOPIG RIJBEWIJS

ZONDER

BEGELEIDER – 18 maand

 

Vanaf 18 jaar

 

ALLEEN OP DE WEG

1 of 2 passagier(s)

niet vermeld op voorlopig rijbewijs

 

Voorwaarden:

Belgisch Identiteitsdocument

8 jaar Europees rijbewijs – 3 jaar niet vervallen

 

Opleiding :

·          20u  rijschool VERPLICHT

 

 

 Stage : min. 3 maand – max 18 maand

 

Kostprijs (incl. 21% BTW)

Praktijk 6u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 450
Extra uur rijles € 75
Extra examenbegeleiding € 150

Praktijk 10u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 750
Extra uur rijles € 75
Extra examenbegeleiding € 150

Praktijk 20u

Totaalpakket (geen dossierkosten) € 1500
Extra uur rijles € 75
Extra examenbegeleiding € 150

Praktijk 2u

Pakket + dossierkosten € 180
Extra uur rijles € 75
Extra examenbegeleiding € 150

Praktijk 4u

Pakket + dossierkosten € 330
Extra uur rijles € 75
Extra examenbegeleiding € 150

Gebrevetteerde lesgevers opleiding B:

Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Joost Verriest, Dominique Verriest, Inge Laverge, Desmet Patrick, Thierry Coel, Claude Vannieuwenhuyze, Dan Clicque, Johnny Vandooren.

 

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Clausule 1 :

Al onze geleverde goederen en diensten zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. Deze factuur wordt op uitdrukkelijk verzoek elektronisch (per email) of per post bezorgd worden. Klachten moeten ons schriftelijk bereiken per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na geleverde diensten.

 

Clausule 2 :

De door Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. De betaling mag slechts gebeuren via overschrijving op volgende rekeningnummer Belfuis BE87068890718994 met vermelding naam en voornaam of leerling nummer.

 

Clausule 3 :

In geval van niet betaling stuurt Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW via alle geschikte middelen (brief, email, enz.) een aanmaningsbericht naar de gebreke blijvende klant.

Wanneer Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zoals daar kunnen zijn een incassobureau, deurwaarder, advocaat ed., zullen alle daarvoor gemaakte kosten alsook alle verdere kosten voor de administratieve opvolging en eventuele vervolging, in rekening worden gebracht.

 

Clausule 4:

Wanneer u een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet u ons daarvan minstens vier werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt u het les- of examengeld  gewoon doorgerekend.

Indien u verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij u een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden u enkel de instructeur kosten aangerekend, zijnde 50 procent van het les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden bij de start van de opleiding vereffend aan de rijschool. Deze worden dan door de rijschool aan het examencentrum vereffend.

Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:

Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet u eveneens deze kosten dragen.

 

De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulatie, zal deze kost (€140) toch worden aangerekend.

 

Clausule 5 :

De bepalingen die een gevolg zijn van de covid19.

Indien u ziek bent omwille van covid 19 en in quarantaine geplaatst wordt of tijdens een les ziek wordt bevonden en naar huis wordt gestuurd, zal u na afleveren van de nodige documenten van uw geneesheer, vrijgesteld worden van de betaling van de geannuleerde lessen. De prijzenpolitiek van het examencentrum wordt niet door ons bepaald. Het kan dus zijn dat het examencentrum het examengeld toch aanrekent bij laattijdige annulatie.

Clausule 6 :

Door het feit alleen, bij Autorijschool Sint-Lucas Menen te bestellen, verklaren de inschrijvers zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en de lesvoorwaarden.

De voorwaarden van Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW. worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de inschrijver.

 

Clausule 7 :

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

 

 

 

  • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
  • Koestraat 24, 8940 Wervik
  • ond.nr. 0467 872 669
  • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke