Categorie C

Vrachtwagen C zonder vakbekwaamheid

Wie heeft een rijbewijs C nodig?

De bestuurder die een voertuig bestuurt met een MTM(maximaal toegelaten massa) van meer dan 3.500 kg.
Voor de aanvang van de lessen moet de kandidaat een duidelijke keuze maken.(zie onderdeel vakbekwaamheid bij uitleg ‘vrachtwagen C met vakbekwaamheid’)

Voorwaarden

  • houder van een geldig datum rijbewijs B
  • bewijs medische geschiktheid voor voertuigen groep 2(enkel via arbeidsgeneesheer of arbeidsgeneeskundige dienst)

Scholing

Theoretische scholing:

  • Kennis van het verkeersreglement en basis autotechniek.
  • Voorbereiding door zelfstudie of theorieles(7u) via de rijschool.

Praktische scholing:

Pakket: 8u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen

Maximaal 4u rijles per dag.

Meer uitleg: zie folder GOCA

Kostprijs (geen BTW – BTW 0%)

Theorieles 7u (handboek inbegrepen) € 160
Totaalpakket 8u praktijk + examen + dossierkosten € 975
Totaalpakket theorie en praktijk + dossierkosten € 1.135
Extra uur rijles € 90
Extra examenbegeleiding € 225

Tussenkomst KMO-portefeuille

30 of 20% naargelang de grootte van het bedrijf. Het volledige bedrag van de opleiding komen in aanmerking voor subsidiëring (geen examenbegeleiding). kan aangevraagd worden. Btw 0%.

De lessen gaan van start na de aanvraag van de KMO-portefeuille (meer info bij de rijschool VTI Menen).

Tussenkomst Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwbedrijven(Constructiv) en Fonds voor Vakopleidingen bij installateurs elektriciteit/elektrotechniek(Volta) mogelijk.

 

Gebrevetteerde lesgevers opleiding C zonder vak:

Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Inge Laverge, Claude Vannieuwenhuyze, Dan Clicque, Desmet Patrick.

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Clausule 1 :

Al onze geleverde goederen en diensten zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. Deze factuur wordt op uitdrukkelijk verzoek elektronisch (per email) of per post bezorgd worden. Klachten moeten ons schriftelijk bereiken per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na geleverde diensten.

 

Clausule 2 :

De door Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. De betaling mag slechts gebeuren via overschrijving op volgende rekeningnummer Belfuis BE87068890718994 met vermelding naam en voornaam of leerling nummer.

 

Clausule 3 :

In geval van niet betaling stuurt Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW via alle geschikte middelen (brief, email, enz.) een aanmaningsbericht naar de gebreke blijvende klant.

Wanneer Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zoals daar kunnen zijn een incassobureau, deurwaarder, advocaat ed., zullen alle daarvoor gemaakte kosten alsook alle verdere kosten voor de administratieve opvolging en eventuele vervolging, in rekening worden gebracht.

 

Clausule 4:

Wanneer u een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet u ons daarvan minstens vier werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt u het les- of examengeld  gewoon doorgerekend.

Indien u verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij u een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden u enkel de instructeur kosten aangerekend, zijnde 50 procent van het les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden bij de start van de opleiding vereffend aan de rijschool. Deze worden dan door de rijschool aan het examencentrum vereffend.

Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:

Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet u eveneens deze kosten dragen.

 

De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulatie, zal deze kost toch worden aangerekend.

 

Clausule 5 :

De bepalingen die een gevolg zijn van de covid19.

Indien u ziek bent omwille van covid 19 en in quarantaine geplaatst wordt of tijdens een les ziek wordt bevonden en naar huis wordt gestuurd, zal u na afleveren van de nodige documenten van uw geneesheer, vrijgesteld worden van de betaling van de geannuleerde lessen. De prijzenpolitiek van het examencentrum wordt niet door ons bepaald. Het kan dus zijn dat het examencentrum het examengeld toch aanrekent bij laattijdige annulatie.

Clausule 6 :

Door het feit alleen, bij Autorijschool Sint-Lucas Menen te bestellen, verklaren de inschrijvers zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en de lesvoorwaarden.

De voorwaarden van Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW. worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de inschrijver.

 

Clausule 7 :

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

 

  • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
  • Koestraat 24, 8940 Wervik
  • ond.nr. 0467 872 669
  • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke