Categorie C

Vrachtwagen C met vakbekwaamheid

Wie heeft een rijbewijs C vakbekwaamheid nodig?

De bestuurder die een voertuig bestuurt met een MTM(maximaal toegelaten massa) van meer dan 3.500 kg.

Vakbekwaamheid

Voor de aanvang van de lessen moet de kandidaat een duidelijke keuze maken.

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. Deze bekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de ‘code 95’ bij de betrokken categorieën.

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Mensen die hun vakbekwaamheid wensen te verlengen, moeten een permanente opleiding volgen onder de vorm van modules en voor een totale duur van 35 uren in een erkend centrum.

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
 • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld
 • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Meer uitleg hierover bij de rijschool.

Voorwaarden

 • houder van geldig datum rijbewijs B
 • bewijs medische geschiktheid voor voertuigen groep 2(enkel via
  arbeidsgeneesheer of arbeidsgeneeskundige dienst)

Theoretische scholing

Voorbereiding door zelfstudie of theorieles(17u) via de rijschool.

Drie theoretische examens:

 • proef met 100 meerkeuzevragen
 • proef met vragen over case-study’s(situatieschetsen)
 • mondelinge proef van maximum 1 uur(10 vragen)

Praktische scholing:

De praktische scholing bestaat uit twee delen

Deel 1: 8 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen:
voorbereiding op de proef op privéterrein en de proef basiskwalificatie

Na slagen op voorgaande proeven:

Deel 2: 4 u rijopleiding met de rijschool en aansluitend praktijkexamen op de
openbare weg

Maximaal 4u rijles per dag

Meer uitleg: zie folder GOCA

Kostprijs (geen BTW – BTW 0%)

Theorieles (17u)(handboek inbegrepen) € 350
Totaalpakket praktijk(12u) + examens (2) + dossierkosten € 1.560
Totaalpakket theorie en praktijk +  examen (2) + dossierkosten € 1.910
Extra uur rijles € 90
Extra examenbegeleiding € 225

Tussenkomst KMO-portefeuille

30 of 20% naargelang de grootte van het bedrijf. Het volledige bedrag van de opleiding komen in aanmerking voor subsidiëring (geen examenbegeleiding). kan aangevraagd worden. Btw 0%..

De lessen gaan van start na de aanvraag van de KMO-portefeuille (meer info bij de rijschool VTI Menen).

Tussenkomst Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwbedrijven(Constructiv) en Fonds voor Vakopleidingen bij installateurs elektriciteit/elektrotechniek(Volta) mogelijk.

 

 

Gebrevetteerde lesgevers opleiding C met vak:

Lode Vandenberghe, Joost Moreel, Inge Laverge, Claude Vannieuwenhuyze, Dan Clicque, Desmet Patrick.

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Clausule 1 :

Al onze geleverde goederen en diensten zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. Deze factuur wordt op uitdrukkelijk verzoek elektronisch (per email) of per post bezorgd worden. Klachten moeten ons schriftelijk bereiken per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na geleverde diensten.

 

Clausule 2 :

De door Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. De betaling mag slechts gebeuren via overschrijving op volgende rekeningnummer Belfuis BE87068890718994 met vermelding naam en voornaam of leerling nummer.

 

Clausule 3 :

In geval van niet betaling stuurt Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW via alle geschikte middelen (brief, email, enz.) een aanmaningsbericht naar de gebreke blijvende klant.

Wanneer Autorijschool Sint-Lucas Menen VKSO-MWW de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zoals daar kunnen zijn een incassobureau, deurwaarder, advocaat ed., zullen alle daarvoor gemaakte kosten alsook alle verdere kosten voor de administratieve opvolging en eventuele vervolging, in rekening worden gebracht.

 

Clausule 4:

Wanneer u een lesafspraak of een examenafspraak niet kan nakomen, moet u ons daarvan minstens vier werkdagen op voorhand verwittigen. Na deze termijn wordt u het les- of examengeld  gewoon doorgerekend.

Indien u verhinderd bent door ziekte en laattijdig afbelt, dan vragen wij u een doktersbewijs mee te brengen. In dat geval worden u enkel de instructeur kosten aangerekend, zijnde 50 procent van het les- en examengelden.

De retributies die verschuldigd zijn aan het examencentrum, worden bij de start van de opleiding vereffend aan de rijschool. Deze worden dan door de rijschool aan het examencentrum vereffend.

Indien het examen op de afgesproken dag niet kan doorgaan, dan geldt het volgende:

Als u niet of te laat op uw examen verschijnt vanwege oorzaken die aan u toegerekend kunnen worden, dan moet u de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Indien het examen niet doorgaat, omdat u niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet u eveneens deze kosten dragen.

 

De rijschool zal een vergoeding vragen voor dossier- en administratiekosten die gemaakt zijn voor het in orde maken van de inschrijving en het opmaken van de lesplanning. Bij volledige tijdige annulatie, zal deze kost toch worden aangerekend.

 

Clausule 5 :

De bepalingen die een gevolg zijn van de covid19.

Indien u ziek bent omwille van covid 19 en in quarantaine geplaatst wordt of tijdens een les ziek wordt bevonden en naar huis wordt gestuurd, zal u na afleveren van de nodige documenten van uw geneesheer, vrijgesteld worden van de betaling van de geannuleerde lessen. De prijzenpolitiek van het examencentrum wordt niet door ons bepaald. Het kan dus zijn dat het examencentrum het examengeld toch aanrekent bij laattijdige annulatie.

Clausule 6 :

Door het feit alleen, bij Autorijschool Sint-Lucas Menen te bestellen, verklaren de inschrijvers zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en de lesvoorwaarden.

De voorwaarden van Autorijschool Sint-Lucas Menen  VKSO-MWW. worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de inschrijver.

 

Clausule 7 :

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

 

 • © 2019 – vzw VKSO Menen-Wervik-Wevelgem
 • Koestraat 24, 8940 Wervik
 • ond.nr. 0467 872 669
 • vzw nr. 113761
webdesign Tom Broucke